Algemene Voorwaarden

 • Qi Body Power is gehouden te handelen conform de CAT regelgeving.
 • De cliënt verplicht zich middels het intakeformulier relevante informatie aan Qi Body Power te verstrekken.
 • Natuurgeneeskundige is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat deze is uitgegaan van door de cliënt verstrekte en/of onvolledige gegevens.
 • De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de voortgang, effecten en resultaten van de behandeling. Wat u zelf doet met de gegeven adviezen en behandeling is van groot belang voor het slagen van de therapie.
 • De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier.
 • De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig minimaal 24 uur van te voren (gerekend op werkdagen, weekenden tellen hier niet mee, dat betekent voor het afzeggen van een afspraak op maandag, uiterlijk vrijdag kan worden geannuleerd ) af te zeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.
 • Qi Body Power verplicht zich alle informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling
 • Qi Body Power zal geheimhouding betrachten ten aanzien van de door de cliënt t.b.v. het dossier verstrekte gegevens.
 • Qi Body Power mag zonder toestemming van de cliënt geen bepaalde (be)handelingen verrichten.
 • Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.
 • Indien de cliënt voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij deze eenzijdig beëindigen.
 • Indien de cliënt tegen het advies in van Qi Body Power de overeenkomst beëindigt, zal de cliënt op verzoek van Qi Body Power een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van Qi Body Power, voor eigen risico, het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd.
 • Qi Body Power kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet.
 •  Betalingswijze: Client dient de factuur middels contante betaling direct na het consult te voldoen. Indien overeengekomen is dat de cliënt het bedrag via een overschrijving voldoet, dient het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen na factuurdatum op de vermelde bankrekening te zijn bijgeschreven. Bij te late betaling zal de cliënt gewezen worden op de te late betaling en is de cliënt een extra termijn van 8 dagen gegund om aan de betalingsverplichtingen te voldoen. Indien de betaling uitblijft, zal een incassobureau ingeschakeld worden en is de cliënt aansprakelijk voor alle kosten die daarmee gepaard gaan.
 • Voor eventuele klachten over de behandeling kan de cliënt zich wenden tot de beroepsorganisatie van de therapeut en/of tot het onafhankelijk klachtenbureau. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Qi Body Power.
 • De cliënt dient Qi Body Power in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 • Qi Body Power heeft een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting.
 • Voor lezingen en cursussen die Qi Body Power geeft geldt dat, indien er tot 21 dagen voor een event schriftelijk kan worden geannuleerd tegen betaling van de administratiekosten €15. Indien binnen 21 dagen voor het event geannuleerd wordt, bestaat er geen recht op restitutie. Bij annulering door Qi Body Power met opgaaf van reden geldt dat er bij annulering gestreefd zal worden die zo vroeg mogelijk voor een gepland event bekend te maken. Indien er een andere datum gepland wordt en u bent niet in de gelegenheid deel te nemen wordt het volledig betaalde bedrag teruggestort. Annulering door Qi Body Power geeft nooit recht op een schadevergoeding. De behandeling is geen vervanging van een reguliere zorg, behandeling en/of medicijnen.  De reguliere geneeskunde en complementaire cq. paramedische zorg kunnen goed gecombineerd worden.
Versie d.d. 20-02-2020